สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายดลนรินทร์  หลักคำพันธ์
2. เด็กหญิงปัณพร  โรมวาปี
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปักเขตานัง
2. นางทองสุข  สุธรรมมา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุปะเม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสังข์
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นางอุไรวรรณ  ชาวพงษ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หลาบสีดา
2. เด็กชายทศพล  กางมาเทศ
 
1. นางสาวสมหวัง  อาระหัง
2. นายสุพล  โคตรสังข์